Preskočiť na obsah

Monitor deviatakov sa blíži. Testovanie 9 preverí takmer 50 000 žiakov

Počas 20. a 21. marca 2024 sa na 1 643 vzdelávacích inštitúciách uskutoční Testovanie 9, kde sa predpokladá účasť viac ako 49 000 deviatakov z primárnych a odpovedajúcich ročníkov sekundárnych škôl s rozšíreným vzdelávacím programom. Medzi týmito študentmi bude viac ako 5 000 tých, ktorí majú osobitné vzdelávacie potreby.

Cieľ Testovania 9 je mnohostranný; primárne sa zameriava na posúdenie a porovnávanie výkonov žiakov na základe ich výsledkov v testoch, čo umožňuje vytvorenie rankingu. Toto hodnotenie poskytuje dôležitý obraz o úrovni vedomostí žiakov na konci základného školského vzdelávania. Výsledky testovania sú následne využívané ako dôležitý podklad pre prijímacie konania na stredné školy, čím prispievajú k objektívnejšiemu výberovému procesu. Okrem toho testovanie slúži ako zdroj cenných spätných informácií pre školy, poskytujúc im komplexnejší pohľad na úroveň a kvalitu vyučovania testovaných predmetov, čo môže viesť k ďalšiemu zlepšeniu a skvalitneniu vzdelávacieho procesu.

Pri Testovaní 9 sa uplatňuje NR-test, ktorý je typom rozlišovacieho a porovnávacieho testu zameraného na relatívny výkon. Tento druh testu je navrhnutý tak, aby rozdelil žiakov podľa úspešnosti a vytvoril z nich usporiadané poradie. Výsledkom testovania je teda poradie žiakov z hľadiska ich výkonnosti, pričom kľúčovým faktorom je práve toto poradie, nie absolútne skóre. NR-testy sa využívajú predovšetkým pri meraniach veľkého rozsahu s cieľom poskytnúť zhrňujúci a štandardizovaný prehľad o výkonoch, ako je to napríklad pri testovaní na výstupe zo základných škôl alebo pri externej maturite. Na rozdiel od bežných školských testov, ako sú písomky, koncoročné previerky či zápočtové testy, NR-test prináša širší pohľad na relatívne postavenie žiakov vo vzdelávacom procese.

V rámci NR-testu, ktorý je rozlišovacím a porovnávacím testom zameraným na relatívny výkon, sú kladené špecifické očakávania na jeho výsledky a charakteristiky. Očakávaná priemerná úspešnosť na tomto teste sa pohybuje v rozmedzí 50 až 60 %, čo naznačuje, že test je navrhnutý tak, aby bol výzvou, ale zároveň spravodlivý voči testovaným. Kľúčovým aspektom je vysoká rozlišovacia sila položiek, čo znamená, že otázky musia byť dostatočne diferencované, aby dokázali rozlíšiť medzi rôznymi úrovňami schopností a vedomostí študentov. Ďalším dôležitým faktorom je spoľahlivosť testu, označovaná tiež ako reliabilita, kde sa očakáva, že presnosť merania dosiahne hodnotu aspoň 0,80. Tento ukazovateľ spoľahlivosti zaručuje, že výsledky testu sú konzistentné a presné pri opakovanom meraní výkonu.

Testovanie 9 v roku 2024 sa uskutoční 20. marca pre predmety matematiky a slovenského jazyka a literatúry, ako aj maďarského jazyka a literatúry na školách s vyučujúcim jazykom maďarským. Dňa 21. marca bude testovanie pokračovať na školách s vyučovacím jazykom maďarským a ukrajinským pre predmety slovenského a ukrajinského jazyka a literatúry.

Výsledky z tohto testovania budú dostupné pre základné a stredné školy online od 19. apríla 2024, zatiaľ čo výsledkové listy budú zaslané školám emailom do 10. mája 2024.

Pre študentov, ktorí sa z dôvodu zdravotných problémov nemôžu zúčastniť testovania v marci, boli určené náhradné termíny. Tieto sú stanovené na 4. a 5. apríla 2024 pre Testovanie 9.

Kedy sa uskutoční Testovanie 9 v roku 2024?

Testovanie 9 sa uskutoční 20. marca 2024 pre predmety matematiky a slovenského jazyka a literatúry, a pre špecifické jazykové skupiny aj 21. marca 2024.

Koľko študentov sa zúčastní na Testovaní 9?

Na Testovaní 9 sa očakáva účasť viac ako 49 000 deviatakov z primárnych a príslušných sekundárnych škôl.

Aký je hlavný cieľ Testovania 9?

Hlavným cieľom je posúdenie a porovnanie výkonov žiakov na konci základnej školy, čo pomáha pri prijímacích konaniach na stredné školy a zlepšení kvality vzdelávania.

Aký typ testu sa používa pri Testovaní 9?

Používa sa NR-test, rozlišovací a porovnávací test zameraný na relatívny výkon žiakov.

Aká je očakávaná priemerná úspešnosť v Testovaní 9?

Očakávaná priemerná úspešnosť sa pohybuje medzi 50 a 60 %.

Aká musí byť spoľahlivosť testu?

Spoľahlivosť testu, známa ako reliabilita, by mala dosiahnuť hodnotu aspoň 0,80, čo zaručuje presnosť merania.

Kedy budú dostupné výsledky Testovania 9?

Výsledky budú dostupné online od 19. apríla 2024 a výsledkové listy budú zaslané školám do 10. mája 2024.

Sú stanovené náhradné termíny pre Testovanie 9?

Áno, náhradné termíny pre študentov, ktorí sa nemôžu zúčastniť z dôvodu zdravotných problémov, sú naplánované na 4. a 5. apríla 2024.

Prečítajte si tiež